Barb Shanahan

K-9 Partner Onyx

IPWDA Air Scent Certified Team

Onyx is an Air Scent Dog.
Onyx is an Air Scent Dog.

Onyx is an Air Scent Dog.